Algemene Voorwaarden Allure Abonnementen

Algemene voorwaarden Allure abonnementen

Artikel 1

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gesloten abonnement tussen Allure Hair Care of Allure Beauty Care, hierna te noemen ‘Allure’,  en consument, hierna te noemen ‘abonnee’

1.2 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen van het abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.4 Deze voorwaarden zijn alleen geldig indien het abonnementformulier juist en volledig is ingevuld en getekend door zowel Allure als abonnee.

1.5 Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 2

2.1  Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels automatische incasso in de eerste week van de maand

2.2 De eerste termijn dient per pin aan de balie betaald te worden, voorafgaand aan de eerste afspraak. Voor deze betaling dient de pinpas met IBAN gebruikt te worden waar ook de incasso’s van gedaan mogen worden.

2.3 Indien betaling via automatische incasso onmogelijk blijkt én de abonnee niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het Abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal Allure de Klant een herinnering sturen per email. Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de abonnee in verzuim. Allure heeft bij verzuim van de abonnee de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het abonnement direct op te schorten waardoor de abonnee niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het Abonnement toekomende behandeling.    

2.4 Abonnee heeft pas recht op de behandeling behorend bij het abonnement, als alle termijnen zijn voldaan. Indien een incasso om welke reden dan ook geen doorgang heeft gevonden, kan die termijn direct aan de balie worden betaald, waarna de behandelingen zich kunnen voortzetten. Indien de automatische incasso geen doorgang kan vinden en wij u een schriftelijke herinnering met betaalverzoek moet sturen, zullen wij €25 administratie kosten extra in rekening brengen.
Indien abonnee het rekeningnummer wenst te wijzigen waar de incasso van wordt afgeschreven, dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan info@allurebeautycare.nl. Wij zullen deze administratieve handeling doorvoeren en abonnee hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij brengen hiervoor €25 administratiekosten in rekening.

2.5 Indien om welke reden dan ook, de openstaande termijn niet direct aan de balie of op een andere manier kan worden betaald, en er wel een afspraak in de agenda is ingepland, wordt er 50% van die behandeling extra in rekening gebracht, als compensatie tegen de ingeboekte tijd.

2.6 Bij voortdurend verzuim zal Allure de incasso van de vordering overdragen aan een incassobureau en is Allure – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de abonnee te verhalen.

2.7 Indien de abonnee zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is Allure gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit Abonnee recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

2.8 Er worden geen VIP-punten uitgegeven op abonnementen.

2.9 Allure behoudt het recht om eenzijdig abonnementen met Abonnees te beëindigen zonder opgaaf van redenen. Redenen hiervoor kunnen echter zijn; het niet tijdig nakomen van financiële afspraken en het (geregeld) maken van afspraken zonder te verschijnen. Wij zullen u hierover schriftelijk (per email) op de hoogte stellen.

2.10 Allure behoudt het recht om de tarieven en inhoud van abonnementen te wijzigen.  Wij zullen u minimaal 1 maand voorafgaand hierover in onze nieuwbrief op de hoogte stellen en de betreffende informatie op onze website vermelden. Allure zal een passende oplossing aan klant aanbieden. 

Artikel 3

3.1 Face Abonnee mag eens per kalendermaand voor de te kiezen behandeling komen en dient bij het inplannen van de afspraak doorgegeven te worden welke behandeling er gedaan wordt. Bij het wax-abonnement dient ook bij het inplannen van de afspraak doorgegeven te worden welke zone er geharst gaat worden.

3.2 Face abonnementen kunnen worden uitgebreid met microdermabrasie, IPL couperose, IPL huidverjonging of IPL acne. Dit kan tegen een bijbetaling van €19 die aan de balie wordt afgerekend. Indien abonnee dit wenst dient dat te worden aangegeven bij het inplannen van de afspraak.

3.3 Abonnee kan tot 24 uur* van tevoren de afspraak kosteloos verplaatsen. Bij het niet tijdig annuleren of verzetten vervalt de afspraak van die periode. De volgende afspraak kan pas weer de maand erna worden ingepland. Voorbeeld: u heeft een afspraak in februari en vergeet deze, komt niet opdagen. Deze afspraak komt te vervallen en u krijgt een nieuwe afspraak in maart. Indien het een abonnement betreft voor een onbeperkt aantal bezoeken (knip abonnement & wax abonnement) en er wordt niet tijdig geannuleerd of verplaatst (minimaal 24 uren* van te voren) dan brengen wij 50% van de reguliere behandelkosten in rekening (zie prijslijst) en zullen dit van uw rekening laten incasseren nadat we u hierover schriftelijk (per email) hebben geïnformeerd. 

3.4 Bij het kappersabonnement wassen/knippen/drogen voor dames en heren mag de abonnee onbeperkt een afspraak maken voor het knippen. In het geval van contouren bijwerken of pony bijknippen wordt het haar niet gewassen en gedroogd.

3.5 Bij alle abonnementen waarbij abonnee recht heeft op 1 behandeling per kalendermaand geldt; indien abonnee zelf toch twee afspraken in 1 kalendermaand plant wordt het reguliere tarief van de tweede behandeling extra geïncasseerd.

3.6 Indien klant tijdens abonnementsperiode geen gebruik maakt van de betreffende dienst vervalt deze en kan hier later geen aanspraak op worden gemaakt.

Artikel 4

4.1 Consumenten kunnen op ieder moment een abonnement afsluiten. Het incassoformulier wordt getekend en de eerste termijn wordt aan de balie betaald.

4.2 Alle abonnementen worden aangegaan voor twaalf maanden, met ingang van de datum van de eerste betaling.

4.3 Tijdens het eerste contractjaar van het abonnement kan deze nimmer worden opgezegd. Indien abonnee voortijdig het abonnement wilt beëindigen en niet meer komt zullen wij de resterende maandtermijnen in rekening brengen. Indien er niet aan de betaalverplichting wordt voldaan, dragen wij de incasso over aan een incassobureau.

4.4 Alle abonnementen worden na de twaalf maanden stilzwijgend verlengd, waarna deze iedere maand kan worden opgezegd.

4.5 Alle abonnementen en behandelingen zijn niet overdraagbaar aan derden.

4.6 De behandelingen worden uitgevoerd door verschillende specialisten binnen het team en gemaakte afspraken kunnen indien nodig worden verplaatst naar een collega.

Artikel 5 Haarverlengingen

5.1 Abonnee kiest 1 van de 4 verschillende haarverlenging-abonnementen. Hierin wisselen gedurende de looptijd is niet mogelijk.

  • Abonnement bevat:
    • Intakegesprek
    • Eenmalig nieuwe set hairweaves plaatsen inclusief wassen, in model brengen/eventueel bijsnijden en drogen/styling
    • Elke 2 of 3 maanden een afspraak om het te verwijderen en weer terug te plaatsen afhankelijk van welk abonnement is afgesloten
    • Na 12 maanden verwijderen. Bij verlenging zetten we weer direct een nieuwe set hairweave

5.2 Bij het intakegesprek dient de eerste termijn van het abonnement te worden betaald. Vanaf deze datum gaat de looptijd van het abonnement in onafhankelijk van de datum waarop het haar geplaatst wordt.

5.3 Indien een vervolgafspraak voor het verwijderen en terugplaatsen niet doorgaat omdat abonnee niet komt opdagen of niet minstens 24 uur van tevoren heeft gebeld of gemaild, wordt er voor deze afspraak reguliere kosten in rekening gebracht, naar aanleiding van hoeveel banen er in het haar zitten. Voorbeeld: dinsdag staat een afspraak. Abonnee vergeet deze afspraak en wordt gebeld. Afspraak wordt naar vrijdag gezet. Het gaat om drie banen eruit en terug erin. Hier wordt reguliere tarief afgerekend voor deze afspraak.

5.4 Allure geeft verzorgingsinstructies voor de hairweaves. Allure geeft geen garantie op het haar. Het is namelijk afhankelijk van o.a. de verzorging hoe lang de levensduur is. Allure raadt af het haar te (ont)kleuren. Indien er gedurende het abonnement blijkt dat er behoefte is aan nieuw of extra haar kan dit extra worden aangeschaft en bekostigd door Abonnee.

5.5 Indien Abonnee wenst om (tijdelijk) te stoppen met het gebruik van de diensten/producten van het Haarverlenging Abonnement zullen toch de verschuldigde abonnementskosten gedurende het gehele contractjaar in rekening worden gebracht.

Artikel 6 IPL abonnementen

6.1 Abonnee’s met het IPL-abonnement voor het gelaat laten alle gewenste zones in het gelaat tegelijk behandelen. De tussenliggende periode is vanaf de eerste behandeling: 4 weken-6 weken-9 weken-6 weken-9 weken-6 weken-9 weken. Er vallen 8 behandelingen in 12 maanden.

6.2 Abonnee’s met het IPL-abonnement voor het lichaam laten alle gewenste zones van het lichaam tegelijk behandelen. De tussenliggende periode is vanaf de eerste behandeling: 6 weken-9 weken-12 weken-9 weken-12 weken. Er vallen 6 behandelingen in 12 maanden.

6.3 Voorafgaand aan de IPL-behandelingen vindt een intakegesprek plaats waarbij een contract dient te worden getekend. Abonnee is verplicht aan de voorwaarden te voldoen die in dit contract beschreven staan.

6.4 Indien een vervolgafspraak van IPL niet doorgaat omdat abonnee niet is komen opdagen of niet minstens 24 uur *voorafgaand heeft gebeld of gemaild, gaat deze afspraak verloren, en is er dus recht op 1 behandeling minder.

6.5 Wij behandelen alleen de zones waar daadwerkelijk haargroei is, de zones geschoren zijn en er een voelbare stoppel waarneembaar is en waarbij er pigmenten (kleur) in de haren aanwezig zijn.

Artikel 7 Wimperextensions abonnement

7.1 Abonnee heeft recht op 1 keer een nieuwe set one-by-one of volume wimperextensions, en 2 keer per maand een afspraak voor opvullen.

7.2 Indien abonnee al wimperextensions heeft krijgt Abonnee iedere twee weken een afspraak voor opvullen die maximaal 45 minuten duurt (ongeacht het aantal uitgevallen wimpertjes) en één keer in het jaar, moment naar keuze van Abonnee, een nieuwe set. Hiervoor moeten de oude wimperextensions worden verwijderd, hiervoor dient abonnee €20 te betalen.

7.3 Indien Abonnee een bezoek brengt aan een andere wimpersalon en Allure vindt dat de kwaliteit dusdanig slecht is, behoudt Allure het recht om de wimperset te verwijderen (voor €20) en de kosten voor de nieuw te plaatsen set in rekening te brengen

Artikel 8 Body Wax abonnement

8.1 Abonnee kan maximaal 1 keer per maand voor diverse zones komen

8.2 Abonnee mag maximaal 1 afspraak van 90 minuten per kalendermaand maken

8.3 Het harsen/waxen van de schaamstreek en bilnaad van heren sluiten wij uit

* Geldende wijzen van 24 uur van te voren annuleren zijn per email via receptie@allurebeautycare.nl, via telefoon op 0172-795066 (bij geen gehoor kunt u een voicemail achterlaten) of via het online boekingsprogramma waar bij uw afspraakherinnering een link staat hoe u kunt annuleren.

Winkelmandje
Inloggen

Geen account?

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door deze website te bekijken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Start typing to see products you are looking for.
Chat starten
1
💬 Hulp nodig?
👋 Welkom bij Allure Beauty Care.
Waar kunnen wij jou mee helpen?